top of page

Tietosuojaseloste

Hervannan Katukappelin internetsivujen www.katukappeli.com käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
Pvm: 8.6.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ
Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunta, Pietilänkatu 2, 33720 TAMPERE

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Yhteyshenkilö: Jukka Kajava, puh. 045 1209316.

3. REKISTERIN NIMI
Katukappeli.com käyttäjärekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Hervannan Katukappeli helluntaiseurakunnan (Hervannan Katukappeli) palveluiden käyttäjän tai jäsenen ja Hervannan Katukappelin välinen henkilön suostumus, henkilön antama toimeksianto, muu laillinen tai asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

  • Rekisteröidyn itse internetsivujen lomakkeella tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten rukousaiheet ja sielunhoidolliset pyynnöt.

  • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita.

  • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Hervannan Katukappeli säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta tai siirretä Hervannan Katukappelin ulkopuolelle .

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Internetsivujen www.katukappeli.com lomakkeella luovutettu tieto tallentuu digitaaliseen verkkopalveluun jonne  on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa  käsittelytoimia, joita Hervannan Katukappeli kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Katukappelin ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hervannan Katukappelin käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyllä oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. 

11. YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hervannan Katukappeliin puh. 045 1209316 tai postitse osoitteeseen: Hervannan Katukappeli, Pietilänkatu 2, 33720 TAMPERE

bottom of page